شخصیت های سیاسی و فرهنگی

ساخت وبلاگ

موضوعات وب

چکیده : عبدالرزاق‌باشتنی- خواجه‌وجیه‌الدین‌مسعودباشتنی- آقامحمدآی‌تیمور- كلواسفندیار- خواجه‌شمس‌الدین‌علی‌چش... با عنوان : شخصیت های سیاسی و فرهنگی بخوانید :

عبدالرزاق‌باشتنی- خواجه‌وجیه‌الدین‌مسعودباشتنی- آقامحمدآی‌تیمور- كلواسفندیار- خواجه‌شمس‌الدین‌علی‌چشمی

خواجه‌یحیی‌كرابی- خواجه‌ظهیرالدین‌كرابی- پهلوان‌حیدرقصاب- خواجه‌لطف‌الله‌باشتنی - پهلوان‌حسن‌دامغانی

- خواجه‌علی‌مؤید- امیرشمس‌الدین‌فضل‌الله‌باشتنی‌سبزواری- دكترقاسم‌غنی- محمدتقی‌شریعتی- شیخ‌محمدتقی‌بهلول

دكترعلی‌شریعتی

...
نویسنده : سید هاشم حسینی بازدید : 204 تاريخ : شنبه 5 اسفند 1391 ساعت: 4:04